တစ္ခါတေလ ကုိယ့္႐ုပ္ကိုယ့္ေရနဲ႕ ခ်စ္သူ တစ္ေယာက္ ပုိင္ဆုိင္ထားသင့္ပါလွ်က္ ဘာေၾကာင့္ မပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ေသးတာလဲဆုိ

More