အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကုမၸဏီတစ္ခုမွာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ အလြန္ရွက္စရာေကာင္းတဲ့ ျပစ္မႈတစ္ခုကို က်ဴးလြန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ သူဟာ ေဘာ့စ္အတြက္ ေရဘူးထဲကေန ေရငွဲ႔ေပးရၿပီး၊ ဒီအခ်ိန္မွာ ဘယ္သူကမွ မသိဘူးအထင္နဲ႔ ေဘာ့စ္ေသာက္မယ့္ ေရခြက္ထဲမွာ တံေထြးကို ေထြးခ်လိုက္တာပါ။

More