၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွ ဖတ္ပါ 1. ရာသီေသြးဆင္းၿပီး (၇) ရက္အတြင္း ကေလးမရႏွိင္ဘူး 2. အသက္ငယ္သူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံတာႏွင့္ Feeling ကြာျခားမႈ ရွိပါသလား 3. သူနဲ႔ ေနတဲ့အခါတိုင္းမွာ အရမ္း တက္ၾကြေနၿပီး 4. အဲတာ G-spot ျဖစ္ႏွိင္မလား 5. သားအိမ္မ်ား က်ေနပါသလား 6. ကေလးရရွိျခင္း မရွိေသးပါ 7. ေၾကာ္ၿငာထားတဲ့ ေဆးေတြ ေသာက္ရင္ အိမ္ေထာင္က်တဲ့အခါ 8. I have a problem when having sex with my husband Q 1: ကၽြန္ေတာ္တို႔ မဂၤလာေဆာင္အျပီးမွာ ၄ ရက္ေလာက္ေတာ့ အမ်ဳိးသမီးက ရာသီေသြးဆင္းတယ္ဗ်ာ။ ကၽြန္ေတာ္ သိတာက […]

More