အေတြးအျမင္

ေယာက္်ားမ်က္ႏွာဟု ထင္ျမင္ပါက

-သင္သည္ စိတ္ဓာတ္မာေက်ာၿပီး ဆႏၵျပင္းျပသူျဖစ္သည္။

သင္သည္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

သင္၏ျပင္းျပေသာဆႏၵႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးၿပီး ရပ္တည္ရျခင္းကို ႏွစ္သက္သည္။

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆႏၵကို ဦးစားေပးတက္သူျဖစ္သည္။

မိန္းမဟု ထင္ျမင္ပါက

-သင္သည္ အေကာင္းျမင္ဝါဒရွိသူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ရက္ေရာတတ္သူလည္း ျဖစ္သည္။

သင္သည္ တက္ႂကြသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ အိမ္မက္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို

အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ၁၀၀ % အားစိုက္သူ ျဖစ္သည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ကို စူးစမ္းေလ့လာမႈအားေကာင္းၿပီး အျခားသူမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈ၊

ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာအား ဖတ္တတ္သူျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း

သင္၏အရင္းႏွီးဆုံးမိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္းမ်ားမွတပါး အျခားသူမ်ားႏွင့္

အျပင္သြားလာရန္အတြက္ အလြန္တရာ ေ႐ြးခ်ယ္ေသာသူျဖစ္သည္။

copy @ စာအုပ္ၿမိဳ႕ေတာ္