စာအုပ္စာေပ

ဘယ္သူ႔ကိုမွ အျပစ္မတင္ပါႏွင္႔

ေကာင္းတဲ႔သူက

သင္႔ကိုေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းေတြေပးမယ္။

မေကာင္းတဲ႔သူက

သင္႔ကိုအေတြအၾကံဳေတြေပးမယ္။

အဆိုးဆံုးသူက

သင္႔ကို သင္ခန္းစာေတြေပးမယ္။

copy @ စာအုပ္ၿမိဳ႕ေတာ္