လုပ္ခလစာ

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျပည္ႀကီးတံခြန္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္တြင္ တစ္ရက္ လုပ္ခ က်ပ္ ၅၆ဝဝ အျပည့္အဝရရွိရန္အတြက္ မႏၲေလး စက္မႈဇုန္အတြင္း စက္႐ုံအသီးသီး မွ အလုပ္သမားမ်ား စုေပါင္း၍ ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီမွ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈ တစ္ရပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ဆႏၵေဖာ္ထုတ္မႈကို တရားဝင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးစက္မႈဇုန္ရွိစက္႐ုံ မ်ား၌ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းေပါင္းစုံအလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(MICS)က လိုအပ္သည္ မ်ားကို ကူညီပ့ံပိုးကာ ျပဳလုပ္ခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသို႔ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ရာ တြင္ အလုပ္သမားမ်ားအေနျဖင့္ တစ္ရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၅၆ဝဝ ကို လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက တရား ဝင္သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ေရးကုိ ဦးတည္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၂၉ရက္က တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာ သတ္မွတ္ေပး ခဲ့ေသာ အလုပ္ခ်ိန္ ၈နာရီျဖင့္ တစ္ရက္လုပ္ခ ၃၆ဝဝ က်ပ္သည္ အနည္းဆုံးလုပ္ခလစာ ဥပေဒအရ ႏွစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ ေပးရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု အခါျပင္ဆင္သတ္မွတ္ရမည့္အခ်ိန္ ကာလကိုေက်ာ္လြန္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဌာနကဥပေဒပါအတိုင္း သတ္မွတ္ ကာလအတြင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ အလုပ္သမားမ်ားသည္ နည္းပါးေသာ လုပ္ခလစာျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနၾကရသည့္အျပင္ ယခု အခါ ႀကီးျမင့္လာေသာ ကုန္ေစ်း ႏႈန္း၊ လက္လွမ္းမမီႏိုင္ေတာ့ေသာ ေနထိုင္မႈစရိတ္၊ နိမ့္ပါးသည့္ ပညာ ေရးစနစ္၊ ဝန္ေဆာင္မႈအားနည္း ေသာ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာစနစ္မ်ား အတြက္ တစ္ရက္လုပ္ခ ၃၆ဝဝ က်ပ္သည္ လုံေလာက္မႈမရွိေတာ့ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိေတာင္းဆိုေန သည့္တစ္ရက္ လုပ္ခ ၅၆ဝဝ က်ပ္ သည္ လက္ရွိကုန္ေစ်းႏႈန္းအေျခ အေနႏွင့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ အေျခအေနတို႔ျဖင့္ လိုက္ေလ်ာ္ညီ ေထြမႈရွိေၾကာင္းႏွင့္ အလုပ္သမား မ်ား၏ဘဝအေျခအေနမွန္ႏွင့္ လိုက္ ေလ်ာညီေထြမႈရွိသည့္ အနည္းဆုံး လုပ္ခလစာအား အျမန္ဆုံးသတ္ မွတ္ေပးလိုေၾကာင္း အစရွိသည္တို႔ ကို လိုလားလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။

ယေန႔ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္မႈတြင္ မႏၲေလး စက္မႈဇုန္ရွိ အီလန္ဆပ္ျပာစက္႐ံု၊ Poppy မုန္႔ စက္႐ံု၊အာရွအခ်ဳိရည္စက္႐ံု၊ ပါဝါ ဓာတ္ခဲစက္႐ံု၊Good Will ကိတ္ စက္႐ံု၊ဖူးရွင္းဘရားသားသံနန္းႀကိဳး စက္႐ံု၊ စိန္ကမၻာခ်ည္မွ်င္စက္႐ံု၊ AAA ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ၊ရာျပည့္စက္႐ံု အစရွိသည့္စက္႐ုံမ်ားမွအလုပ္သမား မ်ားပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

သုတ
The Union Daily