ေရနံထုတ္ကုန္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရတနာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ ထုတ္လုပ္ေနသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားသည္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ တြင္ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း UMFCCI ၏ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ သိရသည္။

အဆိုပါ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕စီမံကိန္းမွ လက္ရွိတြင္ တစ္ရက္လွ်င္ ကုဗေပသန္းေပါင္း ၈၈၀ ထြက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

“အဲဒီစီမံကိန္းက ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာ ႏိုင္တာေၾကာင့္ PTTEPI စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ အမွတ္M-3 ရဲ႕ ေအာင္သခၤ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ေျမမွာ ဓာတ္ေငြ႕ ႏွစ္ႏွစ္ကေန သုံးႏွစ္အတြင္း ထုတ္လုပ္ရရွိႏိုင္တဲ့အတြက္ ဓာတ္ေငြ႕ကုဗေပသန္း ၈၀ ထုတ္ယူရပါမယ္။ ဒါ့အျပင္ ကုန္းတြင္းပိုင္းျဖစ္တဲ့ ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္း ေဒသလိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာလည္း ဓာတ္ေငြ႕ ေျမေတြ ရွာေဖြသင့္တယ္”ဟု UMFCCI ၏ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ဖြံၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လႈိင္က ေျပာဆို သည္။ ရတနာသဘာဝဓာတ္ေငြ႕ စီမံကိန္းမွရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ပမာဏအမ်ားစု ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး တာဘိုင္မ်ားကို ဓာတ္ေငြ႕ေပးပို႔ေနသည္။

စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္လို

“အဲဒီစီမံကိန္းက ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈက်ဆင္းလာႏိုင္တာေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြက္ ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အေသးစား၊ အလတ္စား ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းေတြကို ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္မွာရွိတဲ့ သက္ဆိုင္ရာဌာနေတြနဲ႔ ကန္ထ႐ိုက္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးမွ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းေတြကို ေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္” ဟု UMFCCI ၏ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇယ် သူရမြန္က ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း ႏွင့္ TOTAL E & P Myanmar Co.,Ltd. တို႔အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ရတနာစီမံကိန္း၏ M-5, M-6 အတြင္းရွိ သီးျခားသဘာဝဓာတ္ေငြ႕သိုက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ပတၱျမားစီမံကိန္းသည္ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္း မ်ား ၉၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးၿပီျဖစ္ကာ ယင္းစီမံကိန္းၿပီးပါက ရတနာစီမံကိန္း၏ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်လာျခင္းကို ျပည့္မီေအာင္၂၀၁၇-၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၁-၂၀၂၂ ခုႏွစ္ခန္႔အထိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ထားေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

copy @ myanmartimes