ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားေနေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရ၏ က်န္းမာ ေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈမ်ား လက္လွမ္း မီမႈ အား နည္းလ်က္ ရိွေၾကာင္း စစ္တမ္းတစ္ရပ္က ဆုိသည္။

ကရင္၊ ရွမ္း၊ တနသၤာရီ၊ မြန္၊ ကခ်င္၊ ရခုိင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တို႔ ကို အဓိကထား ေကာက္ယူထား ေသာ အဆုိ ပါ စစ္တမ္းအရ ယင္း ေဒသမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားၿပီး ဆုိး ရြားေသာ ေရာဂါမ်ားမွာ ဝမ္းပ်က္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ အ သက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ကူး စက္ေရာဂါမ်ားျဖစ္ကာ ငါးႏွစ္ ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား ေသဆံုး မႈ ျမင့္ မားေနလ်က္ ရိွသည္။

နယ္လွည့္ ေက်ာပိုးအိတ္ က်န္းမာေရး လုပ္သားအဖဲြ႕မွ ဒါ ႐ိုက္တာေစာဝင္းေက်ာ္က ”တ ကယ္ေတာ့ ဒီလို
ျဖစ္ေနတာ ႏုိင္ငံ ေရးအေျခအေနေတြ မတည္ ၿငိမ္ တာေၾကာင့္ လည္းပါတယ္။ ၿပီး ေတာ့ က်န္းမာေရး နဲ႔ လူ႔အခြင့္အ ေရး ခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာေၾကာင့္ အရမ္းအေရး ႀကီးပါတယ္” ဟု ဆုိသည္။

၄င္းက ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံ ေရးအေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္လာ ပါက ေနာင္တြင္က်န္းမာေရးလုပ္ ငန္းဆုိင္ရာ မ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ လက္တဲြေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ပါက ျမန္မာ
ႏိုင္ငံ အေရွ႕ ပိုင္းရိွ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ က်န္း မာေရး အေျခအေနမ်ားလည္းပုိမုိတုိးတက္ ေကာင္းမြန္လာ မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာသည္။ ႏွင့္ လူထုအေျချပဳက်န္းမာေရးအ ဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေဆး ခန္း ၁၁၄ ခန္းႏွင့္ ေရြ႕လ်ား ကုသေပးေနေသာ အဖဲြ႕ ၁၂၅ ဖဲြ႕ ရိွၿပီး က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း ၂၆ဝဝ ေက်ာ္တုိ႔
ျဖင့္ ယင္းေဒသမ်ားရိွ လူ ထုကုိ က်န္းမာေရးကူညီမႈမ်ား ေပး ေနလ်က္ ရိွသည္။

ဇူးဇူး | Popular Myanmar News Journal