အိုေသြးအုပ္စုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေအ၊ ဘီႏွင့္ ေအဘီ ေသြးအုပ္စုပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အဆင့္ (၂)ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ပိုျမင့္မားေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

မိမိတုိ႔၏ ေလ့လာမႈက ေသြးအုပ္စုႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါအႏၲရာယ္ ၾကား ခိုင္မာေသာဆက္ႏႊယ္မႈရွိေၾကာင္း ျပသ
ေနၿပီး အုိေသြးအုပ္စု ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ အဆင့္(၂) ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ပိုနည္းပါးေၾကာင္း
ျပင္ သစ္ႏုိင္ငံရွိ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးႏွင့္ ေရာဂါဘယေဗဒသုေတသနမွသုေတသီဂိုင္းဖက္ဟာရာဇီက  ေျပာ သည္။

ယင္းသုေတသနအတြက္ သုေတသီမ်ားက ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ႏွင့္၂၀၀၈ ၾကား ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသမီး ၈၀,၀၀၀ ကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ အုိေသြးအုပ္စုပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ေအေသြးအုပ္ စုပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ အဆင့္(၂) ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမ်ားၿပီး ဘီေသြးအုပ္စုပိုင္ ရွင္မ်ားမွာ ၂၁ ရာခိုင္ႏႈန္းပို၍ အႏၲရာယ္ျမင့္မားေၾကာင္း သိရသည္။

ေအဘီေသြးအုပ္စုပိုင္ရွင္မ်ားမွာ အဆင့္ ၂ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ ပြားႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုျမင့္မား
ေၾကာင္း ေလ့လာမႈ ရလဒ္ကေဖာ္ျပသည္။ အိုေသြးအုပ္စုပိုင္ရွင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ က အဆင့္ ၂ ဆီးခ်ဳိေရာဂါျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားဆုံးေသြးအုပ္စုမွာ (B+)ျဖစ္ၿပီး အႏၲရာယ္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ပို ျမင့္မားသည္။ ယင္းေနာက္ (AB+) က၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (A-)က ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ (A+) က ၁၇ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ အသီးသီးရွိေနသည္။

ေသြးအုပ္စုႏွင့္ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ ျဖစ္ပြားႏုိင္သည့္ဆက္ႏႊယ္မႈ၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို မသိရ
ေသးေသာ္လည္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ႏုိင္သည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုေလ့လာမႈကို Diabetologia ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။-

7day